Дидактичні матеріали

Ме­та, зміст та ав­то­ри цьо­го Веб-сай­ту

Ме­тою цьо­го Веб-сай­ту є ство­рен­ня збір­ки ди­дак­тич­них ма­те­рі­а­лів (до­дат­ко­вих за­со­бів нав­чан­ня) для пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків про­фе­сій­но-тех­ніч­них нав­ча­ль­них зак­ла­дів, які є слу­ха­ча­ми кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (міс­то До­нецьк) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни.

Зміст цьо­го Веб-сай­ту ство­ре­но на ос­но­ві ма­те­рі­а­лів, люб'яз­но на­да­них вик­ла­да­ча­ми трьох ка­федр ви­ще­наз­ва­но­го ви­що­го нав­чаль­но­го зак­ла­ду:

• ка­фед­ри пе­да­го­гі­ки і пси­хо­ло­гії про­фе­сій­ної ос­ві­ти (ПППО);

• ка­фед­ри ін­же­нер­ної та ком­п'ю­та­цій­ної пе­да­го­гі­ки (ІКП);

• ка­фед­ри ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го нав­чан­ня і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва (МПН і НТВ).

Тех­ніч­ну підт­рим­ку і ко­ор­ди­на­цію ро­бо­ти цьо­го Веб-сай­ту здійс­нює стар­ший вик­ла­дач ка­фед­ри МПН і НТВ За­гор­ний Мак­сим Пет­ро­вич.

Прик­ла­ди кон­т­ро­ль­них ро­біт №1 з на­в­ча­ль­но­го мо­ду­ля Су­час­ні ди­дак­тич­ні тех­но­ло­гії (ка­фед­ра пе­да­го­гі­ки і пси­хо­ло­гії про­фе­сій­ної ос­ві­ти)

Ро­бо­та на те­му Кла­си­фі­ка­ція ме­то­дів на­в­чан­ня, ви­ко­на­на Ма­цюк Оль­гою Вік­то­рів­ною з на­в­ча­ль­ної гру­пи З-ІІ-45М (2013 рік, міс­то Жи­то­мир)

Приклади підсумкових випускних робіт

Ро­бо­та на те­му Впро­вад­жен­ня су­час­них тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва у про­цес про­фе­сій­но-прак­тич­ної під­го­тов­ки (PDF-фор­мат, від­по­ві­дає те­ма­ти­ці під­сум­ко­вих ви­пуск­них ро­біт по ка­фед­рі ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го нав­чан­ня і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва (МПН і НТВ)). Дос­туп­ною ця ро­бо­та є та­кож у DOC-фор­ма­ті.

Ро­бо­та на те­му Ме­то­ди­ка інст­рук­ту­ван­ня у різ­ні пе­рі­о­ди ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня (PDF-фор­мат, від­по­ві­дає те­ма­ти­ці під­сум­ко­вих ви­пуск­них ро­біт по ка­фед­рі ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го нав­чан­ня і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва (МПН і НТВ)). Дос­туп­ною ця ро­бо­та є та­кож у DOC-фор­ма­ті.

Ро­бо­та на те­му За­без­пе­чен­ня по­жеж­ної без­пе­ки у зак­ла­дах ос­ві­ти (PDF-фор­мат, від­по­ві­дає те­ма­ти­ці під­сум­ко­вих ви­пуск­них ро­біт по ка­фед­рі ін­фор­ма­цій­но­го за­хис­ту та ци­віль­ної без­пе­ки (ІЗ та ЦБ)). Дос­туп­ною ця ро­бо­та є та­кож у DOC-фор­ма­ті.

Лі­чиль­ник кіль­кос­ті від­ві­ду­вань, який Ви ба­чи­те лі­во­руч, вста­нов­ле­но 1 червня 2013 ро­ку о 13 го­ди­ні 36 хви­лин. Звер­та­є­мо ува­гу усіх від­ві­ду­ва­чів цьо­го Веб-сай­ту: всю ін­фор­ма­цію по­да­но як є. Ав­то­ри не да­ють що­до неї ні­я­ких яв­них чи не­яв­них га­ран­тій – не га­ран­ту­єть­ся на­віть її цін­ність та зас­то­сов­ність для будь-якої ме­ти. Ні за яких умов ав­то­ри не не­суть ні­я­кої (ок­рім мо­раль­ної) від­по­ві­даль­нос­ті за її якість. Уся­кий, хто ви­ко­рис­то­вує ма­те­рі­а­ли цьо­го Веб-сай­ту, ро­бить це на свій роз­суд і ри­зик.

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ДЛЯ СЛУХАЧІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)

• Зразок титульного аркушу (зміст його має бути скоригований: назва кафедри, номер контрольної роботи, назва модуля (навчального предмету) тощо)


• Завдання контрольних робіт №1 та №2 для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ (ці роботи слід відправити куратору (тьютору) Вашої навчальної групи, перевіряє їх викладач кафедри педагогіки і психології професійної освіти (ПППО))

• Завдання контрольної роботи №3 для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ (ці роботи слід відправити куратору (тьютору) Вашої навчальної групи, перевіряє їх викладач кафедри інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

• Завдання контрольної роботи №4 для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ (цю роботу слід відправити куратору (тьютору) Вашої навчальної групи, перевіряє її викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва (МПН і НТВ))


• Завдання контрольних робіт №1 та №2 для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ (ці роботи слід відправити куратору (тьютору) Вашої навчальної групи, перевіряє їх викладач кафедри педагогіки і психології професійної освіти (ПППО))

• Завдання контрольної роботи №3 для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ (ці роботи слід відправити куратору (тьютору) Вашої навчальної групи, перевіряє їх викладач кафедри інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

• Завдання контрольної роботи №4 для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ (цю роботу слід відправити куратору (тьютору) Вашої навчальної групи, перевіряє її викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва (МПН і НТВ))

ТЕСТИ ВХІДНОГО/ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ

• Для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ з навчального модуля Організаційно-методичні засади професійного навчання у ПТНЗ (тест №1, запропоновано кафедрою методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва (МПН і НТВ))

• Для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ з навчальних модулів кафедри педагогіки і психології професійної освіти (тест №2, запропоновано кафедрою педагогіки і психології професійної освіти (ПППО))

• Для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ з економіко-правових питань діяльності педагогічних працівників ПТНЗ (тест №3, запропоновано кафедрою інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

• Для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ПТНЗ (тест №4, запропоновано кафедрою інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

• Для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ з інформаційної безпеки та інтелектуальної власності (тест №5, запропоновано кафедрою інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

• Для ВИКЛАДАЧІВ професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ з навчального модуля Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (змістовий модуль Інформаційні та комунікаційні технології в освіті) – ТЕСТ №6 (запропоновано кафедрою інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))


• Для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ з навчального модуля Організаційно-методичні засади професійного навчання в ПТНЗ – ТЕСТ №1 (запропоновано кафедрою методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва (МПН і НТВ))

• Для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ з навчальних модулів кафедри педагогіки і психології професійної освіти (тест №2, запропоновано кафедрою педагогіки і психології професійної освіти (ПППО))

• Для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ з економіко-правових питань діяльності педагогічних працівників ПТНЗ (тест №3, запропоновано кафедрою інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

• Для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ПТНЗ (тест №4, запропоновано кафедрою інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

• Для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ з інформаційної безпеки та інтелектуальної власності (тест №5, запропоновано кафедрою інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

• Для МАЙСТРІВ виробничого навчання ПТНЗ з навчального модуля Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (змістовий модуль Інформаційні та комунікаційні технології в освіті) – ТЕСТ №6 (запропоновано кафедрою інженерної та комп'ютаційної педагогіки (ІКП))

Загорний Максим Петрович
Старший викладач кафедри
методики професійного навчання
і новітніх технологій виробництва
+3-8-050-642-53-85
DocSagMax@yandex.ru

МЕТОДОЛОГІЯ ПРИКЛАДНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЯК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТИ ПІДСУМКОВУ ВИПУСКНУ РОБОТУ (ДЛЯ СЛУХАЧІВ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

Положення про підсумкову випускну роботу

Слайд-презентація: загальні поради щодо навчальних прикладних педагогічних досліджень

Титульний аркуш, аркуш-завдання, відгук-рецензія

Алгоритм роботи слухача над підсумковою випускною роботою

Приклад анотації до підсумкової випускної роботи

Приклад змісту підсумкової випускної роботи

Приклад вступу до підсумкової випускної роботи

Приклад висновків до підсумкової випускної роботи

Приклади оформлення бібліографічних описів у списку використаної літератури

Витяг з Положення про підсумкову випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації: технологія оцінювання підсумкової випускної роботи

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПТНЗ

ТЕСТИ ВХІДНОГО/ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ

• Тести вхідного/вихідного контролю з навчального модуля Організаційно-методичні засади професійного навчання у ПТНЗ для викладачів професійно-теоретичної підготовки професійно-технічних навчальних закладів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЇ

 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

• Архівний відеофільм Уроки та технічна творчість (фільм представляє педагогічний досвід Народного Вчителя СРСР Михайла Федоровича Бажина, викладача спеціальної технології токарних робіт)

• Архівний відеофільм Моя методика викладання фізики (фільм представляє педагогічний досвід Народного Вчителя СРСР Миколи Миколайовича Палтишева, викладача фізики СПТУ №1 міста Одеси)

• Тести для самоконтролю

 ІНТЕГРАТИВНО-МОДУЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЇ 

• Інформаційний матеріал

• Інформаційний матеріал з прикладами професійної спрямованості

• Тести для самоконтролю

 ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

• Інформаційний матеріал

• Тести для самоконтролю

 ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЇ 

• Інформаційний матеріал

• Тести для самоконтролю

• Майорова І. Г. Використання методу проектів у професійній підготовці – цікаві та лаконічні методичні рекомендації

• Плакат Типи навчальних проектів

 ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ ТВОРЧИХ І ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ 

• Інформаційний матеріал

• Тести для самоконтролю

• Злотин Б. Л., Зусман А. В. Месяц под звездами фантазии – неформальний вступ для педагогів і учнів до теорії розв'язання винахідницьких задач (російською – ТРИЗ) Г. С. Альтшулера

• Альтшуллер Г. С. Найти идею – авторський вступ теорії розв'язання винахідницьких задач (російською – ТРИЗ) Г. С. Альтшулера

• Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать – авторський виклад ідей теорії розв'язання винахідницьких задач (російською – ТРИЗ) Г. С. Альтшулера

• Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения – авторський виклад ідей теорії розв'язання винахідницьких задач (російською – ТРИЗ) Г. С. Альтшулера

• Ревенков А. В., Резчикова Е. В. Теория и практика решения технических задач – навчальний посібник з викладом ідей щодо розвитку здатності людини до евристичної діяльності

• Чус А. В., Данченко В. Н. Основы технического творчества – підручник з розвитку евристичних здатностей людини

 ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ 

• Тести для самоконтролю

• Паньков Д. В. Організація навчання за інтерактивними технологіями – методичні рекомендації для педагогічних працівників

 ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРІВ 

• Тести для самоконтролю

• Майорова І. Г. Тестовий контроль навчальних досягнень учнів – цікавий методичний посібник щодо методики створення дидактичних тестів як для їх подальшої комп'ютерної реалізації, так і для безмашинного дидактичного тестування

 ДО УСЬОГО НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

• Питання до екзамену з навчального модуля Організаційно-методичні засади професійного навчання у ПТНЗ (для ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПТНЗ, які навчаються за очною формою)

• Питання до екзамену з навчального модуля Організаційно-методичні засади професійного навчання у ПТНЗ (для МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ, які навчаються за очною формою)

Даценко Артем Станіславович
Кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри
інженерної та комп'ютаційної
педагогіки
+3-8-095-720-26-18
ipoizcb@mail.ru

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Господарський кодекс України

Закон України про авторське право і суміжні права

Закон України про видавничу справу

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Конституція України

Кримінальний кодекс України

Цивільний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України № 1756 про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Господарський кодекс України

Закон України Про видавничу справу

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Закон України Про інноваційну діяльність

Цивільний процесуальний кодекс України

Кримінальний кодекс України

Цивільний кодекс України

Конституція України

Лященко Ольга В'ячеславівна
Старший викладач кафедри
інженерної та комп'ютаційної
педагогіки
+3-8-050-234-63-76
ipoizcb@mail.ru

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ

• Тематична слайд-презентація

• Деякі відомості про державний бюджет України на 2013 рік

• Інформаційні матеріали щодо атестації педагогічних працівників

• Інформаційні матеріали щодо пенсій педагогічних працівників

• Інформаційні матеріали щодо трудових та колективних договорів

• Інформаційні матеріали щодо виробничих практик учнів ПТНЗ

• Архів нормативних документів (ревізія 31.01.2014)

• Архів нормативних документів (ревізія 15.03.2012)

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

• Тематична слайд-презентація

• Електронні дидактичні тести (інструменти та інструкції)

• Електронні кросворди як засіб навчання (інструменти та інструкції)

Красний Сергій Іванович
Старший викладач кафедри
інженерної та комп'ютаційної
педагогіки
+3-8-050-204-55-42
ipoizcb@mail.ru

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПТНЗ

Березуцький В. В. Практичний коментар щодо Закону України Про охорону праці (формат PDF)

Рекомендаційний покажчик літератури Охорона праці на підприємствах та в організаціях (PDF)

Підручник Основи охорони праці (PDF)

Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Я. О. Сєріков. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 227 с. (формат PDF)

Навчальний посібник Охорона праці (PDF)

Навчальний посібник Охорона праці в галузі освіти (DJVU)

Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс]: Навчальний посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К.: Основа, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з тит. екрана. (формат PDF)

Отравление монооксидом углерода (угарным газом) / Под редакцией председателя Иркутского отделения МБО Ассоциация клинических токсикологов, кандидата медицинских наук, доцента Иркутского государственного медицинского университета Ю. В. Зобнина. – Санкт-Петербург, 2011. – 86 с. (формат PDF)

Коваль Лариса Євгенівна
Старший викладач кафедри
педагогіки і психології
професійної освіти
+3-8-050-859-55-28
lora_j@rambler.ru

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Презентація MS Power Point до заняття з педагогічної майстерності

Презентація MS Power Point до заняття з сучасних дидактичних технологій

Презентація MS Power Point до заняття з актуальних питань виховної діяльності

Максименко Олена Георгіївна
Кандидат психологічних наук,
доцент та завідувач кафедри
педагогіки і психології
професійної освіти
+3-8-062-266-22-72
ipopedagogica@mail.ru

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Презентація MS Power Point до заняття з психології праці

Презентація MS Power Point до заняття з особистісно-орієнтованої підготовки сучасних фахівців

Журнали деяких навчальних груп

• Навчальна група З-І-17М (на базі Старовижівського професійного ліцею Волинської області)

• Навчальна група ОД-І-21В (у режимі он-лайн, педагоги Миколаївської області)

• Навчальна група ОД-ІІ-40М (у режимі он-лайн, педагоги Чернігівської області)

• Навчальна група З-ІІ-44В (на базі Дніпропетровського ВПУ будівництва)

• Навчальна група ОД-ІІІ-64В (у режимі он-лайн, педагоги Чернігівської області)

• Навчальна група З-ІІІ-74В (на базі ПТУ №35 міста Овруч Житомирської області)

• Навчальна група З-ІV-89M (на базі Алчевського професійного металургійного ліцею, місто Алчевськ Луганської області)

Від­к­ри­та на­у­ко­во-прак­тич­на Веб-кон­фе­рен­ція Су­час­ний урок у про­фе­сій­ній шко­лі: здо­бут­ки та пер­с­пек­ти­ви

Ме­тою від­к­ри­тої на­у­ко­во-прак­тич­ної Веб-кон­фе­рен­ції Су­час­ний урок у про­фе­сій­ній шко­лі: здо­бут­ки та пер­с­пек­ти­ви є ство­рен­ня вір­ту­аль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му пе­да­го­ги про­фе­сій­ної шко­ли мог­ли б ефек­тив­но об­мі­ню­ва­ти­ся ра­ці­о­наль­ним пе­да­го­гіч­ним дос­ві­дом.

Докладніше...

Від­к­ри­тий кон­су­ль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної школи

Від­к­ри­тий кон­су­ль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли ор­га­ні­зо­ва­но з ме­тою ство­рен­ня вір­ту­а­ль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му пе­да­го­ги про­фе­сій­ної шко­ли мог­ли б от­ри­ма­ти ком­пе­тен­т­ні від­по­ві­ді на ак­ту­а­ль­ні за­пи­тан­ня що­до ме­то­ди­ки про­фе­сій­ної під­го­тов­ки май­бут­ніх ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків та на ін­ші зна­чу­щі за­пи­тан­ня, які сто­су­ю­ть­ся їх про­фе­сій­но-пе­да­го­гіч­ної ді­я­ль­нос­ті.

Докладніше...

Архів з дидактичними матеріалами для директорів ПТНЗ

Архів подано на допомогу слухачам курсів підвищення кваліфікації – директорам ПТНЗ та заступникам директорів ПТНЗ з навчально-виробничої роботи.

Докладніше...

Журнал активності

22.05.2014 (13:28). У розділі Технології навчання професії опубліковано два архівних відеофільми, які представляють педагогічний досвід Народних Вчителів СРСР Михайла Федоровича Бажина та Миколи Миколайовича Палтишева.

Hosted by uCoz